Artikel 1 – Toepassingsgebied  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot  stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden  door Tavino en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”).  Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en  overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun  beroep of bedrijf en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene  voorwaarden van de Opdrachtgever.    Artikel 2 – Prijs en betaling   Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien  de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij  onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.    Voor iedere vertraging in de betaling is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de  factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest  verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een  volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire  vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum  van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop  de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en  onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit  schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te  betalen. Daarnaast is Tavino steeds gerechtigd om de website offline te halen  indien de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in  gebreke te zijn gesteld.    Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per  aangetekend schrijven aan Tavino kenbaar gemaakt te worden op straffe van  onontvankelijkheid.    Artikel 3 – Uitvoering  De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen  en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Opdrachtgever. Indien  Tavino dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel  ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.    De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn  tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Tavino tijdig te beantwoorden. Enige  vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan  nooit aan Tavino worden ten laste gelegd. In dit geval kan Tavino ook  beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen  van de nodige documenten en informatie.    Artikel 4 – Levering en termijn  In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever  en Tavino en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever zo  spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. Tussentijdse resultaten  worden door Tavino op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor  testdoeleinden, toegankelijk aan de hand van een wachtwoord.    De door Tavino aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Tavino geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt 
www.tavino.be; email:info@tavino.be
Tavino geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting  van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige  schadevergoeding.    De Opdrachtgever erkent en aanvaard aan Tavino de mogelijkheid te geven om  voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier  uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Tavino zich het recht voor om op de  door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de  voetnoot van de website.      Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten  Tavino behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door  haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten,… inclusief de programmeercode in de  mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele  eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van enige materialen,  concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend  uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.    Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy  Tavino verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever  die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.    Tavino verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene  Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving  dient Tavino beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van  de Opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de  overeenkomst met de Opdrachtgever. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever  waartoe Tavino toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de  back-end van de website van de Opdrachtgever werden opgenomen zoals  inschrijvingen op de nieuwsbrieven, gegevens van de klanten die via de webshop  goederen/diensten hebben besteld, gegevens die worden verzameld aan de hand van  een contactformulier op de website.    Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de  instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal er zelf voor instaan om te  zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Tavino ten  aanzien van haar Opdrachtgevers.      Artikel 7 – Aansprakelijkheid  De door Tavino verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te  worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.    Tavino is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout.  Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv.  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie)  waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben  bepaald. De aansprakelijkheid van Tavino zal in alle gevallen beperkt zijn tot het  bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).    Tavino kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het  verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever dan wel het  niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door  defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever; het verlies of de diefstal  van de wachtwoorden van de Opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data  door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever; het niet werken van hyperlinks  waarnaar de Website verwijst:
www.tavino.be; email:info@tavino.be
  Artikel 8 – Overmacht  In geval van overmacht is Tavino niet gehouden haar verplichtingen na te komen.  In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de  overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.    Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Tavino die de  nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder  begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files,  ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen  in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen  en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige  levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…    Artikel 9 – Nietigheid  Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden  worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid,  geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van  huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.    Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht  Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die  voortvloeien uit aanbiedingen van Tavino of overeenkomsten die met haar  gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het  gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd, tenzij één partij als eerste vraagt om het  geschil te laten beslechten door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor  Arbitrage (www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van arbitrage SDR  (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige  bevoegdheidsclausules.     
www.tavino.be; email:info@tavino.be